wrapper

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA

CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG

  

 

STT

Hình ảnh

Thành viên hội đồng

Chức vụ

Chức năng

1

 

TS. Vũ Chiến Thắng

Trưởng khoa

Chủ tịch hội đồng

2

 

Ths. Nguyễn Thị Dung

Trợ lý đào tạo khoa

Thư ký

3

 

ThS. Đỗ Huy Khôi

Phó trưởng khoa

Ủy viên

4

 

TS. Phạm Thành Nam

Phó trưởng khoa

Ủy viên

5

 

ThS. Nguyễn Thành Trung

PTBM

Kỹ thuật Y sinh

Ủy viên

6

 

PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa

Hiệu trưởng/ Giảng viên kiêm nhiệm

Ủy viên

7

 

ThS. Ngô Thị Vinh

GV BM ĐTMT

Ủy viên

8

 

ThS. Hồ Mậu Việt

GV BM ĐTMT

Ủy viên

9

 

ThS. Nguyễn Thanh Tùng

GV BM ĐTMT

Ủy viên