wrapper

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA

CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG

STT Hình ảnh Thành viên hội đồng Chức vụ Chức năng
1 PGS.TS Phùng Trung Nghĩa Trưởng Khoa Chủ tịch
2 TS. Vũ Chiến Thắng TBM CN Điện tử Ủy viên – Thư ký
3 ThS. Nguyễn Anh Tuấn Phó Trưởng Khoa Ủy viên
4 TS. Hoàng Quang Trung Phó Trưởng Phòng Đào Tạo, TBM Công Nghệ Viễn Thông Ủy viên
5 ThS. Đỗ Huy Khôi

PTBM

Thực hành

Ủy viên
6 ThS. Đoàn Thị Thanh Thảo

PTBM

Công Nghệ Viễn Thông

Ủy viên
7 ThS. Nguyễn Thành Trung

PTBM

Kỹ thuật Y sinh

Ủy viên
8 hmviet ThS. Hồ Mậu Việt

PTBM

Kỹ thuật Máy tính

Ủy viên
9 ThS. Nguyễn Văn Thắng GV BM CNĐT, PTP Đào tạo Ủy viên
10 dnphuong ThS. Đoàn Ngọc Phương

PTBM

Tin Học Viễn Thông

Ủy viên
11 ntvinh ThS. Ngô Thị Vinh

Giảng viên BM

Kỹ thuật Máy tính

Ủy viên
12 mtphuong ThS. Mạc Thị Phượng

Giảng viên BM

Công Nghệ Viễn Thông

Ủy viên

g