wrapper

Gửi Khoa thông báo tuyển dụng của tập đoàn KHKT Hồng Hải. Nội dung thông báo chi tiết trong file đính kèm!

Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Tập đoàn KHKT Hồng Hải tổ chức hội thảo và thi tuyển trực tiếp tại trường 01 ngày.

- Thời gian tổ chức: Ngày 22/04/2015

Buổi sáng: Từ 8h00’ ~ 9h30’: hội thảo tuyển dụng

Từ 9h30’ ~11h45’: thi viết (IQ, tiếng Anh, chuyên ngành)

Buổi chiều: Từ 13h00’ ~ 16h30’: phỏng vấn

- Địa điểm tổ chức hội thảo và thi tuyển: Hội trường Thư viện Đa chức năng - Trường Đại học công nghệ Thông tin & Truyền thông.

Tải file đính kèm: