wrapper

Thông báo

Kết quả cuộc thi “Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo” và “Cuộc thi Thiết kế MCU 2015”

Trong 02 cuộc thi Quốc gia của Texas Instruments và Intel tổ chức, Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông đã đại diện trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông Thái Nguyên tham dự  02 cuộc thi uy tín này và đạt những kết quả cao,…

Thông báo về quy chế quỹ phát triển Khoa

Quy chế xây dựng quỹ phát triển Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông.