wrapper

   Để đảm bảo thống nhất đánh giá năng lực tiếng Anh và Tin học trong toàn bộ quá trình đào tạo tại nhà trường và đánh giá chuẩn đầu ra đối với sinh viên hệ đại học chính quy sẽ tốt nghiệp trong giai đoạn 2016-2020. Thực hiện cam kết về chất lượng đầu ra. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thông báo điều kiện xét tốt nghiệp về tiếng Anh và Tin học đối với sinh viên đại học chính quy áp dụng từ tháng 9 năm 2016 (Nội dung chi tiết trong file đính kèm).